Sulka-apurahat jälleen haettavissa!

Sulka-rahasto myöntää vuosittain hakemuksesta apurahoja Keski-Suomen Journalistit ry:n jäsenille oman ammattitaidon tason säilyttämiseen ja syventämiseen sekä yleissivistävään itsensä kehittämiseen, kuten kielitaidon parantamiseen. Tänä vuonna haussa on 1500 euroa eri kokoisina stipendeinä riippuen hakemuksista. Hakemus tulee toimittaa yhdistyksen asiamiehelle viimeistään 15.9.2022 mennessä sähköpostitse osoitteella sihteeri@ksjournalistit.fi Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakemukseen tulee liittää omien yhteystietojen lisäksi myös pankkiyhteystiedot mahdollisen stipendin maksamista varten. Stipendin karenssiaika on kolme vuotta. Muistathan, että käytetystä stipendistä pitää toimittaa kuitit ja raportti yhdistyksen taloudenhoitajalle. Stipendi pitää käyttää ja raportti sekä kuitit toimittaa stipendin myöntämistä seuraavan vuoden aikana.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö Jokes / Keski-Suomen Journalistit ry:n Sulka-rahasto
Johtosääntö

 1. Rahaston nimi on Keski-Suomen Journalistit ry:n Sulka-rahasto.
 2. Rahasto myöntää vuosittain anomuksesta apurahoja KSJ:n jäsenille
 • sulkastipendejä omaa ammattialaa sivuaviin opintoihin ja opintomatkoihin
 • näpystipendejä yleissivistävään itsensä kehittämiseen.
 1. Keski-Suomen Journalistit kartuttaa rahastoa perusavustuksella, joka maksetaan vuosittain niin,
  että se kattaa täysmääräisesti myönnetyt apurahat.
  Rahasto voi järjestää keräyksiä ja ottaa vastaan lahjoituksia Journalistisen kulttuurin
  edistämissäätiön (Jokes) välityksellä.
 2. Rahaston hoitokunnan nimittään säätiön hallitus Keski-Suomen Journalistien esityksestä.
  Hoitokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista ja kolme varajäsentä
  Hoitokunta valitseee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.
  Säätiön asiamiehellä on kokouksissa läsnäolo-oikeus.
 3. Hoitokunnan tehtävänä on vuosittain päättää apurahoihin käytettävän summan suuruus sekä
  tehdä ehdotus säätiön hallitukselle apurahojen saajista. Apurahat myöntää säätiön hallitus.
 4. Jos rahaston toiminta lakkaa, palautetaan mahdolliset jäljellä olevat varat Keski-Suomen
  Journalisteille jaettavaksi näiden sääntöjen 2. kohdan mukaisesti.
 5. Rahaston on toiminnassaan ja päätöksenteossaan otettava huomioon tämän johtosäännön
  mukaisesti se, mitä Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön säännöistä johtuu.
 6. Apurahojen myöntämisestä säädetään lisäksi seuraavaa:
  a) Apurahat julistetaan haettaviksi yhdistyksen jäsenkirjeessä tai Journalisti-lehdessä.
  b) Hakemuksessa on esitettävä stipendille selkeät perusteet sekä käyttösuunniteman eritelty
  kustannusarvio.
  c) Aikaisemmin Sulka-rahaston tai yhdistyksen sulkastipendin saaneille ei ilman perusteltua syytä
  myönnetä uutta apurahaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut edellisen myöntämisestä.
  d) Stipendin käytöstä ja toteutuneista kustannuksista on annettava raportti rahaston hoitokunnalle
  kahden kuukauden kuluttua stipendin käytöstä, kuitenkin ennen seuraavien stipendien hakuaikaa.
  e) Jos hakija ei voi käyttää myönnettyä stipendiä anottuun tarkoitukseen, summa siirretään
  lisättäväksi seuraaviin stipendeihin varattaviin määrärahoihin.
  Erittäin pakottavasta syystä hoitokunta voi anomuksesta jatkaa stipendin käyttöaikaa.
  f) Ellei nostettua stipendiä ole käytetty anottuun tarkoitukseen, rahasto perii myönnetyn summan
  takaisin.