Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Journalistit ry ja kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund ry:n jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tarkoitus

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistyksen jäsenten ammatillisena yhdyssiteenä toimien
1) valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja,
2) tehdä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustaa jäseniään työmarkkinoilla Suomen Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti,
3) tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään,
4) parantaa ammattikunnan yhteiskunnallista asemaa ja kohottaa sen ammatillista tasoa,
5) edistää jäsenkuntansa keskuudessa hyvää yhteishenkeä,
6) toimia hyvän ammattietiikan edistämiseksi ja
7) erityisesti vaalia sananvapauden loukkaamattomuutta.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi
1) perustaa ja kartuttaa rahastoja,
2) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
3) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
4) harjoittaa liike- ja julkaisutoimintaa sekä
5) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata. Yhdistys voi Iiittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin järjestöihin.

Yhdistyksen jäsenet

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä 1) henkilö, joka on työsuhteessa toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä Suomessa toimivassa tiedotusvälineessä, pääasiassa tiedotusvälineitä palvelevassa artikkeli-, uutis- tai kuvatoimistossa tai muussa viestintä- tai kustannusalan yrityksessä, 2) muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä, 3) freelance-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen toimentulonsa journalistisesta työstä, 4) liiton tai yhdistyksen toimihenkilö, 5) alan opettaja tai tutkija. 6) Journalistiseen ammattiin opiskeleva voidaan hyväksyä opiskelijajäseneksi. Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta liiton tai yhdistyksen luottamustehtäviin. 7) Jäsenyyden voi säilyttää määräaikaista yhteiskunnallista tai kansainvälistä tehtävää hoitava jäsen.

4 § Jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintäalalla toimivan yrityksen taloudellisten etujen valvominen tai ratkaisevan päätösvallan käyttö työsuhteiden ehtoja koskevissa asioissa. Mikäli jäsenedellytykset ovat 3 § ja 4 § mukaisesti olemassa, jäsenyyden esteenä ei ole se, että journalistilla ammatinharjoittajana tai yrittäjänä on palveluksessaan toimituksellisia toimihenkilöitä.

5 § Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenen on kuuluttava Suomen Journalistiliittoon henkilöjäsenenä.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

6 § Jäsenen on ilmoitettava yhdistyksestä eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jos eroaminen ei aiheudu siirtymisestä toiseen Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistykseen. Yhdistyksen jäsen, jonka jäsenyys Suomen Journalistiliitossa lakkaa, katsotaan eronneeksi myös yhdistyksestä.

7 § Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton tarkoitusperiä, rikkoo näitä tai liiton sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen tai liiton johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tai esiintyy ammatin arvoa alentavasti, voidaan yksityisen tai julkisen varoituksen jälkeen tai varoituksetta 1) erottaa yhdistyksestä määräajaksi 2) erottaa yhdistyksestä ainaiseksi. Jäsenen varoittamisesta tai erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Varoittamis- tai erottamispäätöstä ei saa tehdä ennen kuin jäsenelle on annettu mahdollisuus kirjallisen selvityksen jättämiseen. Erottamispäätöksen, jonka katsotaan tulleen erotetun jäsenen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on hänelle kirjattuna postitettu. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä viidentoista (15) päivän kuluessa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Tällaisessa tapauksessa erottamisesta päättää yhdistyksen kokous äänestämällä umpilipuin.

8 § Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet tai joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana, katsotaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä eronneeksi. 9 § Erottamispäätös tulee voimaan, kun Suomen Journalistiliitto on sen vahvistanut.

10 § Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan erääntyneet tai määräaikaan sidotut maksut. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen tai liiton varoihin.

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

11 § Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä, liiton sekä yhdistyksen johtoelinten päätöksiä.

12 § Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana, on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän viivästysmaksun.

13 § Jäsen on velvollinen vaadittaessa antamaan yhdistyksen hallitukselle luottamuksellisia tietoja palkkauksestaan ja työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle, jos työnantaja ei työsuhteessa noudata lain tai sopimusten määräyksiä. Jäsenellä ei ole oikeutta siirtyä sellaisen työnantajan palvelukseen, jonka Suomen Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon tai saartoon. Suomen Journalistiliiton ja työnantajan tai työnantajain yhteenliittymän välisen työriidan aikana jäsenen on ehdottomasti tarkoin noudatettava liiton ja jäsenyhdistyksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

14 § Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet tai muuttuneet, on velvollinen ilmoittamaan tästä yhdistyksen hallitukselle.

15 § Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton ja yhdistyksen tukea kaikissa palkka-, työehto- ja työsuhdeasioissa.

16 § Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti.

Yhdistyksen kokoukset

17 § Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa.

18 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan mukaan. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenistöstä sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi vaatii hallitukselta kirjallisesti.

19 § Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä sekä Suomen Journalistiliiton sääntöjen mukaisilla osastoilla, joiden kotipaikka on yhdistyksen toimialueella, on oikeus tehdä esityksiä vuosikokoukselle. Jäsenen on jätettävä esityksensä hallitukselle kirjallisesti kokousvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

20 § Hallituksen on toimitettava jäsenille kutsu yhdistyksen kokoukseen joko kirjeenä, sähköpostitse tai ilmoittamalla vuosikokouksen määräämissä lehdissä. Vuosikokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja muut kokoukset viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

21 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokouksen Iaillisuus ja päätösvaltaisuus,
2) valitaan kokoukselle kaksi (2) puheenjohtajaa ja muut tarpeelliset toimihenkilöt,
3) valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa,
4) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
5) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto,
6) vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma,
8) vahvistetaan talousarvio ja määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä maksujen perimisajat ja -muoto,
9) valitaan hallituksen puheenjohtaja,
10) valitaan hallituksen muut jäsenet sekä varajäsenet,
11) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa,
12) määrätään, missä lehdissä yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan sekä
13) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

22 § Yhdistyksen edustajat Suomen Journalistiliiton valtuustoon sekä yhdistyksen ehdokkaat jäseniksi ja varajäseniksi Suomen Journalistiliiton hallitukseen ja muihin liiton elimiin valitaan yhdistyksen kokouksessa. Tarpeen vaatiessa kesken toimintavuoden yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan valita ehdokkaita liiton elimiin ja muihin yhdistyksen edustusta tarvitseviin elimiin. Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioituneesti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenesi voidaan kutsua myös ammatissa erityisesti ansioitunut henkilö.

23 § Suomen Journalistiliiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen hallitus

24 § Yhdistyksen hallitukseen, jonka vuosikokous valitsee, kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä kolme (3) yleisvarajäsentä. Hallituksen toimikausi kestää vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.

25 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen virkailijat. Heidän palkoistaan ja/tai palkkioistaan päätetään kunkin vuoden talousarvion yhteydessä. Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

26 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai hallituksen kolmen (3) jäsenen sitä vaatiessa. Vaatimus on esitettävä puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle kirjallisesti. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) muun jäsenen ollessa läsnä. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa varajäsenet myös silloin, kun kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet ovat paikalla. Varajäsenillä on tällöin kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus.

27 § Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi. Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee kokousten päätökset, pitää jäsenluetteloa, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallitus valvoo, että jäsenet noudattavat yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä ja päätöksiä.

28 § Yhdistyksen hallitus laatii yhdistyksen esitykset ja lausunnot Suomen Journalistiliitolle tarvittaessa yhdistyksen kokouksen antamien ohjeiden mukaan.

Äänestykset

29 § Vaali yhdistyksessä on vaadittaessa toimitettava äänestämällä umpilipuin. Yhdistyksen kokouksessa on vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä.

30 § Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muulloin puheenjohtajan kanta. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

31 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja, tai hallituksen siihen valtuuttama henkilö tai henkilöt.

Toimintakertomus ja tilit

32 § Yhdistyksen toimintakertomus ja tilit päätetään kalenterivuosittain.

33 § Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä hallitukselle ennen helmikuun I0. päivää. Tilintarkastajat hoitavat myös yhdistyksen tilien valvontatarkkailun, ellei yhdistyksellä ole erikseen määrättyä valvontatarkastajaa.

Sääntöjen muuttaminen

34 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä kannattaa muutosta. Ennen muutettujen sääntöjen rekisteröintiä on muutetut säännöt lähetettävä Suomen Journalistiliiton liittohallituksen hyväksyttäväksi. Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta eikä saavutettua vaalikelpoisuutta.

Yhdistyksen purkaminen

35 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa purkamista kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä.

36 § Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund ry:lle käytettäväksi liiton päämääriä edistäviin tarkoituksiin.

Nämä säännöt on Keski-Suomen Journalistit ry:n vuosikokous hyväksynyt 5.3.2009 ja Suomen Journalistiliiton liittohallitus vahvistanut XX.XX.XXXX.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö Jokes – Keski-Suomen Journalistit ry:n Sulka-rahasto
Johtosääntö

 1. Rahaston nimi on Keski-Suomen Journalistit ry:n Sulka-rahasto.
 2. Rahasto myöntää vuosittain anomuksesta apurahoja KSJ:n jäsenille
 • sulkastipendejä omaa ammattialaa sivuaviin opintoihin ja opintomatkoihin
 • näpystipendejä yleissivistävään itsensä kehittämiseen.
 1. Keski-Suomen Journalistit kartuttaa rahastoa perusavustuksella, joka maksetaan vuosittain niin,
  että se kattaa täysmääräisesti myönnetyt apurahat.
  Rahasto voi järjestää keräyksiä ja ottaa vastaan lahjoituksia Journalistisen kulttuurin
  edistämissäätiön (Jokes) välityksellä.
 2. Rahaston hoitokunnan nimittään säätiön hallitus Keski-Suomen Journalistien esityksestä.
  Hoitokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista ja kolme varajäsentä
  Hoitokunta valitseee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.
  Säätiön asiamiehellä on kokouksissa läsnäolo-oikeus.
 3. Hoitokunnan tehtävänä on vuosittain päättää apurahoihin käytettävän summan suuruus sekä
  tehdä ehdotus säätiön hallitukselle apurahojen saajista. Apurahat myöntää säätiön hallitus.
 4. Jos rahaston toiminta lakkaa, palautetaan mahdolliset jäljellä olevat varat Keski-Suomen
  Journalisteille jaettavaksi näiden sääntöjen 2. kohdan mukaisesti.
 5. Rahaston on toiminnassaan ja päätöksenteossaan otettava huomioon tämän johtosäännön
  mukaisesti se, mitä Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön säännöistä johtuu.
 6. Apurahojen myöntämisestä säädetään lisäksi seuraavaa:
  a) Apurahat julistetaan haettaviksi yhdistyksen jäsenkirjeessä tai Journalisti-lehdessä.
  b) Hakemuksessa on esitettävä stipendille selkeät perusteet sekä käyttösuunniteman eritelty
  kustannusarvio.
  c) Aikaisemmin Sulka-rahaston tai yhdistyksen sulkastipendin saaneille ei ilman perusteltua syytä
  myönnetä uutta apurahaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut edellisen myöntämisestä.
  d) Stipendin käytöstä ja toteutuneista kustannuksista on annettava raportti rahaston hoitokunnalle
  kahden kuukauden kuluttua stipendin käytöstä, kuitenkin ennen seuraavien stipendien hakuaikaa.
  e) Jos hakija ei voi käyttää myönnettyä stipendiä anottuun tarkoitukseen, summa siirretään
  lisättäväksi seuraaviin stipendeihin varattaviin määrärahoihin.
  Erittäin pakottavasta syystä hoitokunta voi anomuksesta jatkaa stipendin käyttöaikaa.
  f) Ellei nostettua stipendiä ole käytetty anottuun tarkoitukseen, rahasto perii myönnetyn summan
  takaisin.